OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

NOWY WPIS DO REJESTRU KRS

20.03. 2024

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) spółka MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647 ogłasza, iż w dniu 12.03.2024 roku dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 o następującej treści:

Dz.1. Rub.4.  Informacje o  statucie wpisać:

26.02.2024 R., REP. A NR 807/2024, NOTARIUSZ EWA KŁOSOWSKA-MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE – ZMIANA § 20 UST. 1 LIT. B)


Dokumenty dotyczące obligacji

27.12.2023

Wszystkie ogłoszenia i dokumenty dotyczące Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 18 listopada 2021 roku publikowane są na stronie internetowej: https://maspex.com/o-firmie/ogloszenia-ksh/maspex-holding-s-a-z-siedziba-w-wadowicach/


NOWY WPIS DO REJESTRU KRS

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 t.j. ze zm.) spółka MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647 ogłasza, iż w dniu 24.08.2023 roku dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 o następującej treści:

 

Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:

wykreślić: adres strony internetowej GMWHOLDING.COM

wpisać: adres strony internetowej MASPEXHOLDING.COM

 

Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru

Dane osób wchodzących w skład organu

wykreślić: KASPERCZYK JERZY STANISŁAW, PESEL: 62032402290

wpisać: KASPERCZYK TOMASZ JERZY, PESEL: 92092510451


NOWY WPIS DO REJESTRU KRS

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 t.j. ze zm.) spółka MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647 ogłasza, iż w dniu 30.06.2023 roku dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 o następującej treści:

Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu

wykreślić: GMW HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

wpisać: MASPEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie

wpisać: 31.05.2023 R., NOTARIUSZ EWA KŁOSOWSKA-MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE, REP. A NR 619/2023 – ZMIANA: § 1 UST. 1, § 1 UST. 2.

Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

wpisać: PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI: POŁACZENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU MASPEX-GMW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WADOWICACH, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ GMW HOLDING SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W WADOWICACH, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ – UCHWAŁA O POŁĄCZNIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W DNIU 31.05.2023 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ KŁOSOWSKĄ-MATLAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZATORZE, REP. A NR 619/2023 ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 31.05.2023 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ KŁOSOWSKĄ-MATLAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZATORZE, REP. A NR 625/2023.


OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Działając zgodnie z art. 508 KSH Zarząd spółki MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, (KRS 0000725647) (Spółka Przejmująca) zawiadamia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką MASPEX-GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, (KRS 0000805730) (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbyło się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, w związku z art. 516 § 6 KSH. Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.06.2023 r., sygn. akt. KR.XII NS-REJ.KRS/10299/23/718.


NOWY WPIS DO REJESTRU KRS

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 t.j. ze zm.) spółka GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647 ogłasza, iż w dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 o następującej treści:

  • 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 20.01.2023 R., NOTARIUSZ EWA KŁOSOWSKA-MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE, REP. A NR 361/2023, ZMIANA § 8 UST. 1

 

  • 1.  Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 980.400.000,00 zł wpisać: 932.400.000,00 zł

wykreślić: 98040000 wpisać: 93240000

wykreślić: 980.400.000,00 zł wpisać: 932.400.000,00 zł

 

  • 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA B)

wykreślić: 95988500 wpisać: 91188500

wykreślić: AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE


OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK z dnia 19 kwietnia 2023 roku

Zarząd spółki GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości (,,Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.  niniejszym ogłasza, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku Zarządy łączących się spółek tj. Spółki Przejmującej oraz MASPEX-GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, KRS 0000805730 (,,Spółka Przejmowana”) uzgodniły, przyjęły i podpisały Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Przejmującej udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. Będzie on opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej co najmniej przez miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

2023.04.19 GMW HOLDING S.A. Załącznik Ogłoszenie Planu Połączenia MG GH

2023.04.19 PLAN POŁACZENIA MASPEX GMW Z GMW HOLDING 


Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.

Zarząd spółki GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości, ogłasza o uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.01.2023 r. obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 48.000.000,00 zł tj. z kwoty 980.400.000,00 zł do kwoty 932.400.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 4 800 000 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od 00000001 do 04800000 o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 48 000 000 zł. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia wyżej wskazanych akcji oraz sfinansowanie wynagrodzenia przysługującego z tytułu umorzenia akcji w łącznej wysokości 504.192.000,00 zł. Wraz z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi obniżenie kapitału zapasowego Spółki powstałego z agio o kwotę 456.192.000,00 zł.

Zarząd wzywa wierzycieli do zgłoszenia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.


Uchwała Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach (KRS: 0000725647) (,,Spółka”), działając zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h. ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.01.2023 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę o następującej treści:

 

Uchwała Numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GMW HOLDING Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wadowicach („Spółka”)

z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

 

 

§1

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 10 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o umorzeniu za zgodą akcjonariusza GMW PARTNERS Sp. z o. o 4 800 000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od 00000001 do 04800000 o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 48 000 000 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych 00/100), zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Dom Maklerski BDM S.A., jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki („Akcje Własne”), a które zostały objęte umową nabycia akcji z dnia 20 stycznia 2023 roku, zawartą z GMW PARTNERS Sp. z o. o.

2.Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z § 10 Statutu Spółki, jako umorzenie dobrowolne, za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 504 192 000,00 zł (słownie: pięćset cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) tj. za wynagrodzeniem za 1 akcję w wysokości 105,04 złotych (słownie: sto pięć złotych 04/100), na co akcjonariusz wyraził zgodę w treści ww. umowy nabycia akcji.

§2

W związku z umorzeniem Akcji Własnych obniżony zostanie kapitał zakładowy Spółki z kwoty 980.400.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty 932.400.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji Własnych, tj. o kwotę 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych 00/100) oraz kapitał zapasowy Spółki powstały w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej (agio) o kwotę 456.192.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

§3

1.Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

2.Zmiana Statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 


NOWY WPIS DO REJESTRU KRS

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 t.j. ze zm.) spółka GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647 ogłasza, iż w dniu 11.01.2023 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr  49 o następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie: 22.12.2022 R., REP. A NR 6603/2022, NOTARIUSZ EWA KŁOSOWSKA-MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE:

– ZMIANA § 13 UST. 2, § 13 UST. 4, § 15 UST. 1 PKT 14, § 17 UST. 4, § 18 UST. 2, § 19 UST. 3 ORAZ § 20 LIT. I);

– DODANIE § 18 UST. 3-6 ORAZ § 22(1);

– OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 20 STATUTU SPÓŁKI JAKO UST. 1 I DODANIE UST. 2;

– OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UST. 8 § 22 STATUTU SPÓŁKI JAKO UST. 9 I DODANIE UST. 8


MASPEX – GMW Sp. z o.o. Informacja O Realizacji Strategii Podatkowej Za 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021

MASPEX-GMW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzono: 12.12.2022 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

MASPEX-GMW Sp. z o.o. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020

MASPEX-GMW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzono: 23.12.2021 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

MASPEX-GMW Sp. z o.o. Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020


GMW HOLDING S.A. Informacja O Realizacji Strategii Podatkowej Za 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

GMW HOLDING Spółka akcyjna

Sporządzono: 12.12.2022 r.

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

GMW HOLDING S.A. Informacja O Realizacji Strategii Podatkowej Za 2021


INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

GMW Holding Spółka akcyjna

[Sporządzono: 23.12.2021 r.]

[Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki]

Treść informacji o realizacji strategii podatkowej za 2020 2021:
1. GMW Holding Informacja O Realizacji Strategii Podatkowej Za 2020 2021.30

 

 


NOWY WPIS DO REJESTRU KRS

Zgodnie z art. 5 par. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 t.j. ze zm.) spółka GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647, ogłasza, iż w dniu 12.04.2021 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.03.2021 REP. A NR 1146/2021 NOTARIUSZ EWA KŁOSKOWSKA-MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE – ZMIANA §9 UST. 10, §20, – ZMIANA NUMERACJI § 15 UST. 1 PKT. 14, § 15 UST. 1 PKT. 15, – UCHYLENIE § 15 UST. 1 PKT. 13, – DODANIE § 271


PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI GMW HOLDING S.A.

Zarząd Spółki pod firmą GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść piątego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

LINK


CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI GMW HOLDING S.A.

Zarząd Spółki pod firmą GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść czwartego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

LINK


TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI GMW HOLDING S.A.

Zarząd Spółki pod firmą GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść trzeciego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

LINK


DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI GMW HOLDING S.A.

Zarząd Spółki pod firmą GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść drugiego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

LINK


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI GMW HOLDING S.A.

Zarząd Spółki pod firmą GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725647, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512634704, REGON: 369879006, kapitał zakładowy: 980.400.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść pierwszego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

LINK


Na podstawie art. 450 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki GMW HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach przy ul. Chopina 10 (nr KRS 0000725647) (dalej: “Spółka”) ogłasza treść Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GMW HOLDING S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału Spółki o następującej treści:

Ҥ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GMW HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą Wadowicach (“Spółka”), w związku z decyzją o uchwaleniu w Spółce emisji kolejnej transzy warrantów subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonuje zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GMW HOLDING S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału Spółki, w ten sposób, że paragrafy 1 pkt 1.1. i paragraf 2 pkt 2.1. powołanej uchwały otrzymują brzmienie:

Ҥ 1.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować nie więcej niż 540 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji imiennej, niemej i uprzywilejowanej co do dywidendy serii D o wartości nominalnej 10 zł – dalej “Warranty”.”

“§ 2. Warunkowe podwyższenie kapitału

2.1. W celu przyznania akcji Spółki posiadaczom Warrantów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5 400 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 540 000 akcji imiennych serii D. o wartości nominalnej 10 zł każda (“Akcje Nowej Emisji”), uprzywilejowanych co do dywidendy, niemych, które mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów serii A.”

W związku z powyższym uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GMW HOLDING S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GMW HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wadowicach (“Spółka”)
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
oraz warunkowego podwyższenia kapitału Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z wprowadzeniem w Spółce Programu Motywacyjnego postanawia co następuje.

Terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki (“Uchwała o Programie Motywacyjnym”), chyba że niniejsza uchwała stanowi inaczej.

§1.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować nie więcej niż 540 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji imiennej, niemej i uprzywilejowanej co do dywidendy serii D o wartości nominalnej 10 zł – dalej “Warranty”.

1.2. Akcje obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 2 poniżej.

1.3. Warranty mogą być obejmowane przez Uczestników będących członkami Zarządu Spółki, w tym wiceprezesów Spółki.

1.4. Warunki przyznania Uczestnikom Warrantów zostały określone w Uchwale o Programie Motywacyjnym oraz w Regulaminie.

1.5. Warranty będą emitowane nieodpłatnie i nie będą posiadały ceny emisyjnej.

1.6. Warranty będą emitowane w formie materialnej, jako imienne papiery wartościowe i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

1.7. Objęcie akcji w wykonaniu praw z Warrantu może nastąpić w terminie 12 miesięcy od daty wydania Warrantu, nie później jednak niż do 5 lat od podjęcia niniejszej Uchwały.

1.8. Na jeden Warrant przypada jedna akcja Spółki.

1.9. Warranty są niezbywalne z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia.

1.10. Warranty są dziedziczne.

§2.

Warunkowe podwyższenie kapitału

2.1. W celu przyznania akcji Spółki posiadaczom Warrantów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5 400 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 540 000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 zł każda (“Akcje Nowej Emisji”), uprzywilejowanych co do dywidendy, niemych, które mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów serii A.

2.2. Akcje Nowej Emisji są akcjami niemymi, przyznającymi ich posiadaczowi dywidendę, która przewyższa o 10% dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Akcje Nowej Emisji nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia w zakresie dywidendy przed pozostałymi akcjami.

2.3. Prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji przysługuje posiadaczom Warrantów.

2.4. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji staje się skuteczne, jeśli posiadacze Warrantów wykonają prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji w wykonaniu Warrantów.

2.5. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 10 zł.

2.6. Akcje Nowej Emisji są pokrywane w całości wkładami pieniężnymi.

2.7. Akcje Nowej Emisji mogą być obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów w terminie 12 miesięcy od wydania tych Warrantów, nie później jednak niż w terminie 5 lat od podjęcia niniejszej Uchwały.

2.8. Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.

2.9. Akcje Nowej Emisji, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

2.10. Niniejsza Uchwała został powzięta celem realizacji Programu Motywacyjnego i umożliwienia Uczestnikom objęcia akcji Spółki i uczestniczenia we wzroście wartości Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


Udostępnienie informacji o wyznaczonym inspektorze ochrony danych osobowych

Spółka udostępnia informacje dotyczące wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. +48 33 870 88 28, e-mail: iod@maspex.com


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 5 par. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 505 t.j. ze zm.) spółka GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000725647, ogłasza, iż w dniu 08.01.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.12.2019R. -NOTARIUSZ EWA KŁOSOWSKA-MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE, REPERTORIUM A NR 7316/2019, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 STATUTU.